De collectie van Klippan dekens wordt in de Benelux verkocht door Dynamic Comfort.

Verkoopvoorwaarden Dynamic Comfort
Adres Dynamic Comfort:
’s Gravelandseweg 20
1381 HJ Weesp
Tel: 0294-418309
mail: info@dynamiccomfort.nl
Dynamic Comfort staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nr: 320666460000
Het BTW nr van Dynamic Comfort is:NL001905951B91
Dynamic Comfort is van maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur bereikbaar onder telefoonnummer: 0294-418309
Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5.Dynamic Comfort behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

Artikel 3: Prijzen en betalingen
1. De vermelde prijs van de producten is in Euro`s (incl. BTW) exclusief de verzend- en verwerkingskosten.
2. De door de klant verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan binnen de afgesproken betalingstermijn zoals vermeld op de factuur. Het bedrag dient te worden overgemaakt naar het op de factuur vermelde rekeningnummer t.a.v.Dynamic Comfort, onder vermelding van het factuurnummer.

Artikel 4: Levering
1. Bij leveringen in Nederland & Belgie zijn de zend- en verwerkingskosten € 5,- (excl. BTW).
2. Bij leveringen in Frankrijk, Luxemburg, Denemarken, Duitsland, Italie, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden zijn de verzend- en verwerkingskosten € 13.- (excl. BTW)

Bij levering in alle andere landen worden de werkelijke verzendkosten naar het betreffende land in rekening gebracht bij de klant.

3. Dynamic Comfort streeft ernaar de producten binnen 4 weken na ontvangst van de bestelling te versturen via DPD. Bij het niet op tijd bezorgen door DPD kan Dynamic Comfort niet aansprakelijk worden gesteld.

4. Dynamic Comfort is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigingen van de verzonden producten. Indien vast is komen te staan dat Dynamic Comfort toch aansprakelijk is voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximaliseerd tot het orderbedrag.

5. Als de bezorging vertraging ondervindt, of als een bestelling niet dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan binnen 14 dagen bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.

6. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer leverbaar is. Bezorgkosten van naleveringen zijn in zijn geheel voor Dynamic Comfort.

Artikel 5: Aanbiedingen en overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen van Dynamic Comfort zijn vrijblijvend. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tijd tussen het plaatsen van de order en de ontvangst van de betaling niet meer leverbaar is.

2. Een overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Dynamic Comfort van de bestelling van de klant.

Artikel 6: Overmacht
Dynamic Comfort is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld door Dynamic Comfort en een oorzaak betreft die buiten haar macht ligt. In geval van overmacht kan de klant Dynamic Comfort niet aansprakelijk stellen.

Artikel 7: Ruilen of retourneren

1. Klippan.nl / Dynamic Comfort doet er alles aan om de klant via de website te informeren over haar producten. Mocht een product desondanks niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan het product geruild of geretourneerd worden.

U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. U heeft vanaf het moment van de retourmelding nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.

Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.
Wij zullen het bedrag binnen 14 dagen crediteren.
Tevens kunt u gebruik maken van het modelformulier welke u op deze website vind.

2. Afgeprijsde producten kunnen niet worden geruild of geretourneerd.

Het retouradres:
Dynamic Comfort
`s Gravelandseweg 20 A
1381 HJ Weesp
Nederland

Wij adviseren de klant het bewijs van verzending te bewaren.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
Alle door Dynamic Comfort geleverde producten blijven eigendom van Dynamic Comfort totdat de klant aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 9: Garantie
Als een artikel bij levering gebreken vertoond, kan de klant het artikel in overleg met Dynamic Comfort retourneren en zal Dynamic Comfort het product ruilen of repareren.

Artikel 10: Klachten en aansprakelijkheid
1. Voor verzending worden de producten zorgvuldig gecontroleerd door Dynamic Comfort. Mochten er desondanks toch klachten zijn over een besteld product, dan kan de klant dit binnen zeven dagen na ontvangst van de bestelling kenbaar maken via e-mail: info@DynamicComfort.nl. Dynamic Comfort zal binnen 14 dagen telefonisch of via e-mail op de klacht reageren. Retourzendingen dienen vooraf aan Dynamic Comfort kenbaar gemaakt te worden. Niet aangemelde retouren worden niet gecrediteerd.

2. Dynamic Comfort zal de klacht beoordelen. Indien een klacht gegrond is, vergoedt Dynamic Comfort maximaal het orderbedrag.

3. Dynamic Comfort is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door ondeugdelijk gebruik van het product.

4. Door individuele instellingen van beeldschermen, kunnen kleurafwijkingen niet uitgesloten worden.

5. Dynamic Comfort is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is bij de klant of aan derden.

Artikel 11: Privacy
Hiervoor verwijzen wij u naar onze Privacy Statement
Artikel 12: Copyright
De teksten, foto`s, afbeeldingen, logo`s, handels- en domeinnamen en andere gegevens die gebruikt worden door Dynamic Comfort zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Dynamic Comfort.

Artikel 13: Toepassing recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Dynamic Comfort partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als het een overeenkomst betreft met een klant die zijn/haar woonplaats in het buitenland heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2014 - 2024 Klippan BE Zweedse plaids & dekens | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel